Naar hoofdinhoud

Grote investering in Noord-Hollandse biodiversiteit

Grote investering in Noord-Hollandse biodiversiteit

Noord-Holland gaat volop inzetten op de groei van de biodiversiteit. De provincie gaat dat doen door onder meer natuurgebieden te versterken, biodiversiteit in steden en dorpen te laten toenemen, maar ook in het landelijke en agrarisch gebied. Hiervoor is in het coalitieakkoord ‘Duurzaam Doorpakken!’ 8 miljoen euro beschikbaar gesteld.

In het zogeheten ‘masterplan biodiversiteit’ (pdf, 1,54 MB) staat uitgebreid beschreven hoe de provincie de neerwaartse biodiversiteit wil keren. Dit doet zij in samenwerking met de partijen in Noord-Holland die daarbij een rol kunnen spelen. Waar mogelijk wordt aangesloten op bestaande initiatieven.

Natuurnetwerk Nederland

Het afronden van het Natuurnetwerk Nederland is een belangrijke voorwaarde om de biodiversiteit te laten toenemen. Daarvoor moet nog ruim 5000 hectare grond worden omgevormd tot natuur. Daarnaast is er in het plan bijzondere aandacht voor de te hoge recreatiedruk in natuurgebieden waardoor vogels en kleine zoogdieren worden verjaagd. Door bijvoorbeeld zones in te stellen waar bezoek wordt afgeraden, wil de provincie het evenwicht herstellen.

Ook het agrarische gebied kan een steentje bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit. De provincie blijft agrarisch natuurbeheer buiten het Natuurnetwerk Nederland stimuleren. Daarnaast moeten er nieuwe verdienmodellen voor duurzame productie komen. Noord-Holland draagt bijvoorbeeld bij aan de doorontwikkeling van de biodiversiteitsmonitor melkveehouderij. Hierbij krijgen melkveehouders die inzetten op het versterken van de biodiversiteit daarvoor een hogere melkprijs.

Binnen dorpen en steden is ook veel winst te halen. Door meer natuurinclusief te bouwen bijvoorbeeld, maar ook door in te zetten op ‘infranatuur’. Dit is natuur die zich langs, onder en boven (spoor)wegen bevindt. Voor planten en dieren zijn bermen erg belangrijk. De biodiversiteit blijft op orde door onder andere sinusmaaien. Het aanleggen van faunatunnels en -bruggen maakt leefgebieden groter doordat dieren veilig kunnen oversteken.

Natuur in de stad

Vervolg

Na vaststelling van het masterplan biodiversiteit door Provinciale Staten start de uitvoering. De provincie monitort vervolgens om te bepalen of de biodiversiteit zich positief ontwikkelt. Voor de monitoring en analyse werkt zij samen met de gebiedsbeheerders, waaronder de natuurbeheerders, agrariërs, wegbeheerders, waterschappen en gemeenten.

Biodiversiteit

Biodiversiteit is alle vormen van leven op aarde en de manier waarop zij met elkaar samenleven. Alle planten- en diersoorten zijn op een bepaalde manier afhankelijk van elkaar. Voor voedsel, maar bijvoorbeeld ook voor voortplanting. Zodra er te veel soorten verdwijnen of uitsterven of juist één soort te veel overheerst, verdwijnt de balans en komt het leven op aarde in de problemen, inclusief wij mensen.

3 visies voor een vitaal landelijk gebied

De ruimte in het landelijk gebied is hard nodig om de biodiversiteit te versterken, maar ook voor het produceren van voedsel en recreatie en toerisme. Afstemming over het gebruik van het gebied is dus noodzakelijk. Vooral omdat de druk de komende jaren zal toenemen. De provincie maakt daarom 3 visies die moeten bijdragen aan een vitaal landelijk gebied: het Masterplan Biodiversiteit, De Voedselvisie, en de Visie Recreatie & Toerisme.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.