Naar hoofdinhoud

Noord-Holland stelt bossenstrategie vast

Noord-Holland stelt bossenstrategie vast

Samen met het Rijk en de 11 andere provincies heeft Noord-Holland de bossenstrategie vastgesteld.

Daarin staan 3 routes voor extra bos: meer bos binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN, een ‘groen’ netwerk dat onder andere natuurgebieden met elkaar verbindt), bos buiten het NNN en volledige compensatie van bomenkap. 

Landelijk is het streven om 15.000 hectare nieuw bos aan te leggen binnen het NNN. Noord-Holland is van nature geen provincie met veel bos, maar van open landschappen. De natuurgebieden bestaan naast duinen vooral uit weidevogelgraslanden en moerasgebieden. Daarom is er plaats voor maximaal 360 hectare extra bos, grotendeels als uitbreiding van bestaande bossen in recreatiegebieden die binnen het NNN vallen. 

Bosaanplant buiten NNN

De aanplant van bomen in Noord-Holland gebeurt vooral buiten het NNN. Het Rijk en de provincies zoeken naar mogelijkheden voor 19.000 hectare meer bos bij steden, dorpen en in overgangszones tussen natuur- en landbouwgebieden. Deels kan dat, ook in Noord-Holland, gebeuren op rijksgrond. Ook wordt de aanplant van extra bos meegenomen in de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak stikstof.

Bossen

Daarnaast is er rondom steden veel behoefte aan meer bos om in te recreëren, zeker bij nieuwe woningbouw. In de woonakkoorden maakt de provincie afspraken om woningbouw zoveel mogelijk natuurinclusief te ontwikkelen, met daarnaast oog voor het landschap. Daarbij kan ook aan bosaanleg gedacht worden.

Een andere weg die wordt uitgestippeld is het financieel aantrekkelijker maken van bomenplant op boerenerven. Dit zogeheten ‘Agroforestry’ is een teeltsysteem waarin bomen of struiken worden gecombineerd met eenjarige teelten of veehouderij.

Boscompensatie

Noord-Holland gaat bos compenseren dat sinds 2017 is – en nog wordt – gekapt om ruimte te bieden voor andere natuurtypen (zoals grijs duin). In Noord-Holland gaat het om ongeveer 155 hectare. In de bossenstrategie is afgesproken dat de compensatie vooralsnog buiten het NNN plaatsvindt, vanwege de geringe mogelijkheden voor extra bos binnen het NNN. Daarbij kijkt de provincie vooral naar locaties in de overgangszone tussen de voor stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden en het agrarisch gebied. Daar kan extra bos onder meer dienen als buffering van de natuur tegen stikstofbelasting.

De komende tijd werkt de provincie, onder andere samen met de terreinbeheerders, concrete plannen uit. Begin 2021 is duidelijk hoe Noord-Holland de afspraken uit de bossenstrategie gaat vormgeven.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.