Naar hoofdinhoud

Partners

Partners

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers voor regio Holland zijn de drie samenwerkende partijen:

  • Hoogheemraadschap Noord Hollands Noorderkwartier
  • Provincie Noord-Holland
  • Puur Water & Natuur (PWN)

Het belang van het ZZK: “Het is van groot belang om kennis over zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting samen te brengen, te verbinden en te ontsluiten.”

Organisatie

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Contactpersoon

Wybo Nijdam

Naar de website

Het belang van het ZZK “Met de lancering van het platform ZZK is een belangrijke stap, een mijlpaal, gezet om de kennis over verzilting met iedereen te delen.”

Organisatie

Provincie Noord-Holland

Contactpersoon

Anneke Houdijk

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Voor een drinkwaterbedrijf, zoals PWN, is verzilting een uitdaging om haar bronnen zoet te houden. Met het ZZK participeert PWN in een kennisplatform om verzilting van haar bronnen adequaat het hoofd te bieden en zo gezond en betaalbaar drinkwater voor de toekomst veilig te stellen.”

Organisatie

Puur Natuur en Water (PWN)

Contactpersoon

Nic Grandiek

Naar de website

Stakeholders

Binnen het Zoet Zout Knooppunt werken verschillende partners samen. Zij komen van overheden, uit ondernemingen en uit het onderwijs, als ook van onderzoeksprojecten, burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties. Het succes van het Zoet Zout Knooppunt vertaalt zich in veel unieke partners, die bereid zijn om hun kennis en ervaring actief te delen met elkaar en met derden.

Het belang van het ZZK: “Heel belangrijk dat op regionaal niveau kansen, initiatieven en kennis verbonden worden, ook met andere regio’s en het landelijk niveau.”

Organisatie

RWS onder Deltaprogramma Zoetwater

Contactpersoon

Rob Bouman

Naar de website

Het belang van het ZZK: “In innovatieve projecten werkt Vertify toe naar een toekomst waarin de agrarisch ondernemer nadrukkelijker watermanager op zijn eigen bedrijf zal zijn. Nederland kan hierin gidsland zijn. Het ZZK helpt de kennis hierover te verspreiden.”

Organisatie

Vertify

Contactpersoon

Pieter Vlaar

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Verzilting is niet alleen een probleem, maar ook een kans voor de natuur.”

Organisatie

Natuurmonumenten

Contactpersoon

Martijn de Jong

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Groen Kennisnet faciliteert bij het ontsluiten, zoeken en vinden van kennisbronnen, leermateriaal en onderzoeksresultaten en maakt daarvoor gebruik van de nieuwste technologie. Het ZZK is een platform om deze verspreiding te vergroten.”

Organisatie

Groen Kennisnet

Contactpersoon

Rob van Genderen

Naar de website

Het belang van het ZZK: “De zoetwatervoorziening in Laag-Nederland staat onder druk door verzilting van oppervlakte- en grondwater. Door kennis en ervaring via het ZZK te delen kunnen we deze problematiek met alle betrokken partijen gezamenlijk aanpakken.”

Organisatie

Deltares

Contactpersoon

Vince Kaandorp

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Regent het een lange tijd niet? En is ons land erg droog? Dan gaan boeren en burgers hun bouwgrond en tuinen besproeien. In sommige gebieden moeten wij dan zorgen voor extra water. Het ZZK draagt bij aan de kennisdeling.”

Organisatie

Waterschap Noorderzijlvest

Contactpersoon

Johan Noordzij

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Waterschap Scheldestromen is een betrouwbare partner voor diverse thema’s, waaronder verzilting, waarvoor we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben met andere overheden, bedrijven en/of inwoners. Het ZZK draagt hieraan bij.”

Organisatie

Waterschap Scheldestromen

Contactpersoon

Martijn van Kalmthout

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Het ZZK biedt een mooi platform om de kennis die we vanuit STOWA ontwikkelen met veel mensen kunnen delen.”

Organisatie

STOWA

Contactpersoon

Michelle Talsma

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Provincie Zeeland bevindt zich in de frontlinie van zeespiegelstijging en moet inspelen op verzilting met betrekking tot zoete landbouw en zilte natuur. Kennis daarover wordt landelijk uitgewisseld via het ZZK. Daarom participeert Provincie Zeeland in dit platform.”

Organisatie

Provincie Zeeland

Contactpersoon

Vincent Klap

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Het toegankelijk maken van schoon en veilig water. Slimme, duurzame en praktische oplossingen voor watervraagstukken wereldwijd. Daar werken wij aan, in samenwerking met vele partijen waaronder het ZZK.”

Organisatie

Acacia Water

Contactpersoon

Jouke Velstra & Tine te Winkel

Naar de website

Het belang van het ZZK: “De belangrijkste activiteiten van de KAVB betreffen, kort samengevat, collectieve belangenbehartiging, het verstrekken van kennis- en informatie aan de leden en dienstverlening voor leden. Het ZZK helpt hieraan mee.”

Organisatie

Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB)

Contactpersoon

Colja Corts

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Wij voeren samen met partners praktijkgericht onderzoek uit. Daarmee versterken we de praktijkgerichtheid van ons onderwijs én dragen we bij aan het oplossen van praktijkproblemen voor het werkveld. Het ZZK helpt mee om de verbinding tussen ons en het werkveld tot stand te brengen en kennis te delen.”

Organisatie

Aeres Hogeschool

Contactpersoon

Wolter van der Kooij

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Grote veranderingen op het gebied van onder andere de bevolkingsgroei, het klimaat, de economie en het milieu vragen om anders denken en handelen van iedereen, in samenwerking met organisaties zoals het ZZK.”

Organisatie

gemeente Hollands Kroon

Contactpersoon

Claudia Huitema

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Greenport NHN staat voor een toekomstbestendige agribusiness, waarbij slim omgaan met water een belangrijke rol speelt. Het ZZK draagt bij aan het vergroten van kennis van ondernemers, overheid en onderwijs over hoe we dit gezamenlijk het beste kunnen doen.”

Organisatie

Greenport NHN

Contactpersoon

Jeroen Noot

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Zoet water is van levensbelang voor de agrarische sector en dus voor Nederland. Daarom ondersteunt LTO Noord het Zoet Zout Knooppunt.”

Organisatie

LTO Noord

Contactpersoon

Kees Stoop

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Wij ondersteunen het Zoet Zout Knooppunt omdat het een belangrijk netwerk is voor slimme oplossingen voor zoet en zout.”

Organisatie

Brooswater

Contactpersoon

Jan Broos

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Tegenwoordig willen veel mensen bewuster leven. Bewuster met milieu en natuur omgaan. Met de kennis van de natuurlijke en moderne technieken van nu. Het ZZK helpt mee om hierover kennis te delen.”

Organisatie

NLG Holland

Contactpersoon

Colja Corts

Naar de website

Het belang van het ZZK: “We staan met zijn allen voor de opgave om te werken aan een schone, gezonde natuurlijke omgeving waar de landbouw kan floreren en biodiversiteit de ruimte krijgt, samen met organisaties zoals het ZZK.”

Organisatie

Landbouwportaal Noord-Holland

Contactpersoon

Diana van Soest

Naar de website

Het belang van het ZZK: “De provincie werkt samen met verschillende partijen om de waterkwaliteit te verbeteren. En in 2019 zijn diverse projecten in uitvoering gegaan. Het ZZK draagt hieraan bij door kennisdeling.”

Organisatie

Provincie Groningen

Contactpersoon

Matthijs Buurman

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Het ZZK platform is één van de netwerken dat belangrijk is voor (aquacultuur) ontwikkeling van een community voor innovatieve ontwikkelingen op de grens van zout naar zoet.”

Organisatie

Staatsbosbeheer

Contactpersoon

Arnout-Jan Rossenaar

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Samen met betrokkenen is een plan ontwikkeld voor zeewier-, slib- en kokkelonderzoek om vervolgens in te richten voor zilte natuurontwikkeling. Deze kennis wordt ook via het ZZK gedeeld.”

Organisatie

Stichting Zilte Zones

Contactpersoon

Tamara den Ijzerman

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Wij voorzien boeren van kennis en middelen om gewassen te verbouwen op zilte bodem. Dit zorgt er voor dat er minder gebruik gemaakt wordt van zoetwater. Het ZZK platform helpt hieraan mee.”

Organisatie

Salt Farm Foundation

Contactpersoon

Marc van Rijsselberghe

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Watercommissie Noordelijk Zandgebied ziet voor haar agrarische achterban het grote belang in van de beschikbaarheid van voldoende schoon en zoet water.”

Organisatie

Watercommissie Noordelijk Zandgebied

Contactpersoon

Jan Prins

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Heel belangrijk dat op regionaal niveau kansen, initiatieven en kennis verbonden worden, ook met andere regio’s en het landelijk niveau.”

Organisatie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder Deltaprogramma Zoetwater

Contactpersoon

Matthijs Bonte

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer faciliteert agrarische ondernemers bij beter bodem- en waterbeheer en wil de samenwerking tussen agrariërs en waterschappen en drinkwaterbedrijven bevorderen. Het ZZK platform draagt hieraan bij.”

Organisatie

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Contactpersoon

Hedwig Boerrigter

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Onderzoek toont ook aan dat de verzilting in de provincie oprukt. Door het toepassen van antiverziltingsdrainages en meestijgen met de zeespiegelrijzing kan de toename van de toestroom van zout grondwater op lange termijn worden gestabiliseerd. Het ZZK draagt bij aan de kennisdeling.”

Organisatie

Provincie Friesland

Contactpersoon

Johan Medenblik

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en we krijgen meer neerslag of juist droogte. Die veranderingen vragen om een innovatieve aanpak en daar helpt het ZZK in mee.”

Organisatie

Wetterskip Fryslân

Contactpersoon

Jiska Waaijenberg

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Stappen zetten in de visie op de ruimtelijke ontwikkeling, zodat we aangenaam kunnen wonen en kunnen genieten van onze bijzondere natuur en het mooie landschap, in samenspraak met organisaties, waaronder het ZZK.”

Organisatie

gemeente Den Helder

Contactpersoon

Willem Stam

Naar de website

Het belang van het ZZK: “Samen werken aan een toekomstbestendige leefomgeving. Samenblauwgroen deelt best practices, onderzoeksresultaten, nieuws en activiteiten. Net als met het ZZK helpen de organisaties in Noorderkwartier elkaar om niet steeds zelf ‘het wiel’ uit te vinden.”

Organisatie

Samenblauwgroen

Contactpersoon

Jan Wijn

Naar de website

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.