Naar hoofdinhoud

Project: Klimaatadaptatie Open Teelten

Project: Klimaatadaptatie Open Teelten

Door klimaatverandering worden er hogere gemiddelde temperaturen en veranderende neerslagpatronen verwacht. Dat betekent steeds vaker veel neerslag in korte tijd en langere perioden van droogte. Tegelijkertijd staat de bodemkwaliteit in Nederland onder druk. Zaken als bodemdaling, ondergrondverdichting en lage (actieve) gehaltes aan organische stof, geven hogere risico’s op onvoldoende vochtvoorziening van het gewas, verzilting en een slechte infiltratie van overtollig water.

Daar komt bij dat in een aantal akkerbouwgebieden om verschillende redenen (bruinrot, hoge EC-beregeningswater, onvoldoende beschikbaarheid zoet water) niet of onvoldoende beregend kan worden. Dat vraagt om een efficiënter watergebruik: enerzijds het vasthouden van water als het er is, zodat droge perioden overbrugd kunnen worden, en anderzijds het water in de bodem laten infiltreren tijdens hevige buien.

Ondergrondverdichting is een groot probleem in de Nederlandse akkerbouw. Het vergroot sterk de schaderisico’s door wateroverlast en langdurige droogte. Daarnaast wordt door ondergrondverdichting de zoetwatervoorraad in de ondergrond minder aangevuld en worden de risico’s op verzilting groter.

Doel van het project

Dit project heeft als doel om in de akkerbouw de risico’s op opbrengstderving door extreme weersomstandigheden te verkleinen. Daarnaast wordt gewerkt aan een efficiënter gebruik van nutriënten en water, een verminderde afspoeling van nutriënten en pesticiden naar het oppervlaktewater, en een verhoging van het rendement in de teelt van met name rooivruchten.

Dit doel wordt bereikt door combinaties van: verbetering van de bodemkwaliteit, teeltmaatregelen, een slimmere omgang met water en beter beregenen. Wat betreft bodemkwaliteit is er niet alleen aandacht voor de bodemstructuur en organische stof, maar wordt er ook ingezoomd op innovatieve maatregelen voor het opheffen van ondergrondverdichting. Speciale aandacht is er voor de aardappelteelt in Nederland die in het bijzonder grote risico’s loopt op opbrengstderving door water-gerelateerde extreme weersomstandigheden. Deze maatregelen worden binnen verschillende werkpakketten verder uitgewerkt.

Werkpakketten

Werkpakket 1; Soil Water proof

Werkpakket 2; Klimaatbestendige (poot)aardappelteelt in de praktijk

Werkpakket 3; Duurzaam opheffen ondergrondverdichting

Werkpakket 4; Zuinig beregenen en waterkwaliteit in de teelt van zetmeelaardappelen

Initiatiefnemer

De werkpakketen zijn nauw met elkaar verbonden en worden in samenhang uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR), Stichting Proefbedrijven Noordelijke Akkerbouw (SPNA) en Delphy. Dit gebeurt op initiatief van de Brancheorganisatie Akkerbouw en met Agrifirm als partner. De komende vier jaar wordt er in totaal – collectieve onderzoeksgelden en publieke gelden – bijna €1,4 miljoen geïnvesteerd in een klimaatbestendige akkerbouwsector.

Publicaties

Projectinformatie

LWV19148 Klimaatadaptatie Open Teelten

Projectcode: BO-60-002-001 Status: Lopend Start project: 1-jan-2020 Einde project: 31-dec-2023Financier / Opdrachtgever: Ministerie van LNVPartners:
BO-Akkerbouw, Agrifirm, SPNA en Delphy

Lees ook over het voorafgaande project

Meld je aan voor de nieuwsbrief Klimaatadaptatie Open Teelten

E-mail*Privacy*Ik stem in met de verwerking van mijn persoonsgegevens voor bovenstaand doel. Op deze verwerking is de privacyverklaring van WUR van toepassing.Lees de privacyverklaring

Download onze nieuwsbrieven

In het Nieuws

Lees de rapporten

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.