Naar hoofdinhoud

Gouden gronden – Spaarbodem

Locatie
Groningen
Periode

2018 - 2021

Initiatiefnemer

Waterschap Noorderzijlvest

Wat houdt het project in?

Een gebiedsgerichte aanpak voor het bevorderen van een duurzaam gebruik van de bodem ter versterking van de landbouwsector en het verbeteren van het watersysteem.

Gouden Gronden is een praktijkproef. Maatregelen bestaan onder andere uit: vermeerderen van het organisch stofgehalte van de bodem en toepassen van bodemstructuurverbeterende maatregelen.

In het programma Gouden Gronden werken het waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen en de landbouw samen aan een beter bodembeheer. Doel daarvan is onder andere een betere waterkwaliteit en minder verdroging. We werken daaraan met gebiedsgerichte projecten, voorlichting en onderzoek. Uiteindelijk hebben zowel de boeren als het waterschap hier baat bij.

Met Gouden Gronden geven we invulling aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer(Dit is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren.) en het Icoonprogramma Bodem van de AgroAgenda Noord-Nederland.

Wat biedt deze informatie en wat kan je er mee?

Het doel is boeren minder afhankelijk maken van zoetwateraanvoer door verbeterd bodembeheer. Het bevorderen van een duurzaam gebruik van de bodem én door boeren inzicht geven in de waterhuiskundige effecten van hun handelen Onderdeel van “Gouden gronden”.

Gouden Gronden richt zich daartoe op het grootschalig bevorderen van bodem(structuur)verbeterende maatregelen in de landbouw. Hierbij ligt de focus enerzijds op de bestrijding van verzilting, het verminderen van emissies en het vergroten van het bufferend vermogen van het watersysteem. En anderzijds op het versterken van de bodem als primaire productiefactor in de grondgebonden landbouw en het zorg dragen voor een duurzaam gebruik van de bodem ten behoeve van een optimale rentabiliteit van de agrarische sector.
Het programma beoogt waar mogelijk ook bij te dragen aan de algemene doelstellingen op het gebied van kringlopen, duurzaamheid, klimaat en biodiversiteit. Meer in detail beoogt Gouden Gronden:

  • Een vermindering van de afhankelijkheid van de landbouw van de aanvoer van zoetwater (onder andere door zoetwaterbuffering in de bodem en de teelt van meer zouttolerante of droogteresistente rassen of gewassen);
  • Een vermindering van de wateroverlastsituaties zoveel (door waterbuffering in de bodem en vermindering van piekafvoeren, onder andere door vergroting van de infiltratiecapaciteit van de bodem);
  • Een vermindering van de hoeveelheid nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen die tot uitspoeling komen, waardoor de kwaliteit van het oppervlaktewater in het gebied verbetert (onder andere door verhoging van het organische stofgehalte, het vergroten van de infiltratiecapaciteit en het beperken van de hoeveelheden gebruikte middelen);
  • Een verhoging van de landbouwkundige rendabiliteit (onder andere door een kostenreductie van gewasbeschermingsmiddelen, en een betere resistentie tegen klimaatextremen als grote droogte, hitte en hevige neerslag);
  • Een verhoging van de biodiversiteit van de bodem (onder andere door af te zien van grondontsmetting en intensieve bodembewerking), waardoor de bodemvruchtbaarheid toeneemt, waarvan landbouw en natuur kunnen profiteren.
  • Een verhoging van het gehalte aan organische stof in de bodem voor zover dit zorgt voor een adequate landbouwkundige en waterhuishoudkundige situatie.
  • Een herstel van de natuurlijke bodemvruchtbaarheid.

Wat is het effect op verzilting?

Het programma Gouden Gronden bevordert een duurzaam (Een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk belast’) gebruik van de bodem voor de landbouw en het waterbeheer (Dit is het totaal aan activiteiten die tot doel hebben om het grond- en oppervlaktewater zo goed mogelijk te beheren.). Belangrijke problemen die we willen oplossen zijn: verzilting (is het geleidelijk toenemen van het zoutgehalte van bodem of water), vervuiling, verdroging en wateroverlast (Een situatie waarin mensen overlast hebben door te veel water.).

Waar vindt het project plaats?

IJsselmeergebied – Noord

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Project gestart in 2018, loopt tot 2021

Wie is de initiatiefnemer/projecttrekker?

Waterschap Noorderzijlvest

Met wie werken jullie samen?

Wij werken samen met:

Is er gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden, zo ja welke?

Details

Contactgegevens voor meer informatie?

Waterschap Noorderzijlvest

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.