Naar hoofdinhoud

Polder Wassenaar

Locatie
Noord-Holland
Periode

2021

Initiatiefnemer

Stichting Zilte Zone

Wat houdt/hield het project in?

Het Waddengebied als bakermat voor mariene aquacultuur; winst voor ecologie, economie en waterveiligheid.

Het optimaliseren van de testfaciliteiten in Polder Wassenaar; het doen van praktijkproeven met mariene aquacultuur resulterend in haalbare businesscases voor een succesvolle uitrol elders in het Waddengebied.
Polder Wassenaar is als enige proeflocatie in het Waddengebied geschikt voor pilots van innovatieve kweek- en teeltsystemen. Naast bestaande experimenten met waddensla, zeegras en kokkels willen we de komende jaren ook inzetten op andere gebiedseigen soorten zoals wadpieren, platte oesters, garnalen, mossels en inheemse tapijtschelp.

Het project voorziet  ook in een transformatie naar kweldernatuur: in eerste instantie in het overgrote deel, waar geen proeven plaatsvinden en, na afloop van de proeven, in het resterende deel van de polder.

Wat is het effect op verzilting?

Door klimaatverandering zijn er grote uitdagingen op het gebied van waterveiligheid en verzilting. Nederland experimenteert bijvoorbeeld met voor- en achteroevers waarbij gebieden gecontroleerd kunnen overstromen. Dit biedt kansen voor meervoudig ruimtegebruik: waterveiligheid met mariene aquacultuur en zilte natuurontwikkeling. Zo krijgt de noodzakelijke dijkversterking een hoger maatschappelijk rendement.


Voorts belemmeren bodemdaling en verzilting als gevolg van zeespiegelstijging het toekomstperspectief voor landbouw in Noord-Nederland. Mariene aquacultuur biedt economisch perspectief. Onderzoek geeft aan dat laaggelegen verzilte kustgebieden waar traditionele landbouw op termijn niet langer winstgevend is, geschikt zijn voor schelpdierkwekerijen.

Waar vindt het project plaats?

Polder Wassenaar, nabij Cocksdorp, Texel.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Verwachte startdatum 2021. Het project kent een looptijd van 5 jaar.
Het project is een vervolg op het succesvolle project “Brakke parel Polder Wassenaar, van kokkelakker naar natuurontwikkeling” (2014-2020).

Wie is de initiatiefnemer/projecttrekker?

Stichting Zilte Zones in samenwerking met NIOZ.

Met wie werken jullie samen?

Wij werken samen met:

Is er gebruik gemaakt van subsidiemogelijkheden, zo ja welke?

Waddenfonds

Contactgegevens voor meer informatie?

Stichting Zilte Zone www.Polderwassenaar.nl

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.