Naar hoofdinhoud

Rapport ‘Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw – agendering van opgaven en handelingsperspectieven’

Rapport ‘Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw – agendering van opgaven en handelingsperspectieven’

Programma Rijke Waddenzee deelt rapport ‘Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw – agendering van opgaven en handelingsperspectieven’. Aanleiding en doel. Het klimaat is aan het veranderen: de aarde wordt warmer en de zeespiegel stijgt, met steeds groter wordende impact op onze ecosystemen, de manier waarop we ons voedsel verbouwen en de manier waarop we leven. De afbeelding op de vorige pagina verbeeldt goed wat er op ons afkomt, het is de snel stijgende gemiddelde jaartemperatuur in Nederland, een beangstigende trend met alle gevolgen van dien. We moeten ons aanpassen om de problemen als gevolg van klimaatverandering op te lossen. In het Waddenkustgebied, een op wereldschaal uniek intergetijdengebied, komt een groot aantal opgaven samen, maar zijn ook volop kansen voor klimaatadaptatie. Reden genoeg om ermee aan de slag te gaan.

De directe aanleiding voor dit rapport is de ‘Climate Adaptation Summit’ (CAS), die in januari 2021 in Nederland plaatsvindt in het kader van het Global Center on Adaptation (GCA). Deze wereldwijde top draagt bij aan de versnelde actie die is ingezet door de GCA om nog meer steun te krijgen voor klimaatadaptatie. Rondom de CAS wordt door de gemeente Groningen en diverse andere partners in samenwerking met het GCA een ‘Climate Adaptation Week’ georganiseerd. Hierin wordt een podium geboden waar de laatste inzichten en ideeën over klimaatadaptatie met elkaar gedeeld kunnen worden: voorbeelden van adaptieve oplossingen voor de gevolgen van klimaatverandering. Deze zullen in relatie staan tot actuele vraagstukken zoals gezondheid en kwaliteit van leven. Niet alleen in de stad, maar ook in het landelijk gebied: stad en ommeland. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is hierin partner en legt de focus op de gehele Noord Nederlandse Waddenkust. De vraagstukken die het PRW presenteert, spelen in vergelijkbare deltagebieden met een zachte kust over de hele wereld: kustveiligheid, landgebruik, waterbeheer en natuur.

Dit is een strategie voor klimaatadaptatie langs de Waddenkust die agendeert, inspireert en vooruitkijkt richting een aantrekkelijke, integrale, klimaatrobuuste toekomst in de 21ste eeuw. We geven hierbij een perspectief op de toekomst van het Waddenkustgebied in de vorm van een adaptatiestrategie. Oftewel: waar wringt het, en wat kunnen we hieraan doen? We willen vooruit kijken, en ons focussen op de kansen die er liggen en inspiratie bieden. Waar er momenteel veel inzet is rondom klimaatmitigatie (onder andere energietransitie) ligt onze focus op klimaatadaptatie met maatregelen waarmee we ons aanpassen aan het veranderde klimaat.

Deze adaptatiestrategie is bedoeld om te inspireren en agenderen, en niet bedoeld als vastgesteld beleid. Om nu verantwoorde keuzes te kunnen maken en te anticiperen op komende ontwikkelingen, richten we de blik ver vooruit, richting 2100. Daarmee gaan we voorbij de horizon die er ligt in bijvoorbeeld het Deltaprogramma en de Gebiedsagenda Wadden 2050. Er spelen veel onzekerheden rond te verwachten klimaateffecten op de langere termijn. De keuzen van nu bepalen echter het speelveld waarbinnen het toekomstig handelen plaatsvindt. Daarbij is het belangrijk om de keuzemogelijkheden in de toekomst niet te beperken. Om die reden kijken we bewust voorbij 2050 en dragen we adaptieve oplossingen aan waar we nu al op in kunnen spelen. Daarbij zoeken we wel de aansluiting bij bestaande, positieve ontwikkelingen die nu al plaatsvinden.

In de afbakening richten we ons op het Waddenkustgebied, van de buitendijkse kwelders in het noorden tot de veengebieden en de beekdalen in het zuiden, en vanaf Den Helder in het westen tot aan de grens met Duitsland in het oosten. Het verhaal wordt daarmee een overkoepelend Waddenkustperspectief waarbij we zoeken naar de interactie tussen Wad en land. De Waddenzee inclusief platen en eilanden zijn hierbij buiten beschouwing gelaten – hiervoor lopen al veel gebiedsprocessen en we zoeken juist de interactie tussen Wad en land. Tenslotte geven we hier een gestapeld perspectief dat op sommige plekken nog ontbreekt: we komen met oplossingen die niet alleen bijdragen aan klimaatadaptatie maar ook positieve effecten hebben voor de landbouw, biodiversiteit en leefbaarheid.

Bij dit traject is het PRW ondersteund door Strootman Landschapsarchitecten en is er via meerdere werksessies met een klankbordgroep en experts waardevolle input geleverd en stevig gediscussieerd. Deze rapportage is hier het resultaat van.

Bekijk hier het hele rapport: Rapport ‘Klimaatadaptatie Waddenkustgebied in de 21ste eeuw’.

Download rapport

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.