Naar hoofdinhoud

Rapportages


Zilte kansen Waddenregio

Kansrijke initiatieven zouttolerante teelten, zilte teelten en zilte aquacultuur - Programma naar een Rijke Waddenzee / Acacia Water februari 2020

Download bestand

Mogelijkheden zelfvoorziening zoet water Texel

Bureaustudie mogelijkheden zoetwatervoorziening op Texel voor landbouw en natuur. Interreg North Sea Region / Acacia Water 2018

Download bestand

Ontwerp en simulaties zoete stuw, bij de Cocksdorp, Texel

Ontwerp en simulaties zoete stuw, bij de Cocksdorp, Texel - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier februari 2017

Download bestand

‘Landschap als Arena’ Veldwerk op Texel: Verzilting

‘Landschap als Arena’ Veldwerk op Texel: Verzilting - Universiteit Utrecht (Hielke Koppert) januari 2011

Download bestand

Veldonderzoek zoet en zout grondwater Koegraspolder

Veldonderzoek zoet en zout grondwater Koegraspolder - Acacia Water 2017

Download bestand

Een toekomstbestendige Koegraspolder

‘Een toekomstbestendige Koegraspolder’ - rans-IT Consultancy, Wageningen September 2014 - Juni 2016

Download bestand

Plan van Aanpak regie verzilting Noord Nederland

Plan van Aanpak regie verzilting Noord Nederland. Programma naar een Rijke Waddenzee - Zoet Zout Knooppunt 2019

Download bestand

Helpdesk Water - Handreiking verzilting 2019

Helpdesk Water - Handreiking verzilting. Rijkswaterstaat 2019

Download bestand

Perspectieven voor natuur in uitvoeringsprojecten

Tools bij de planvorming voor uitvoeringsprojecten in het kader van het MIRT en de Natuurambitie Grote Wateren. Alterra, WUR 2015

Download bestand

Nederland beter weerbaar tegen droogte - eindrapportage Beleidstafel Droogte

Nederland beter weerbaar tegen droogte - eindrapportage Beleidstafel Droogte dec 2019

Download bestand

Salfar Report on The International Farmers’ Café on Saline Agriculture

Salfar Report on The International Farmers’ Café on Saline Agriculture - Maart 2020

Download bestand

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw 2020

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - Actieprogramma Klimaatadaptatie Landbouw 2020

Download bestand

Basisprognoses Zoetwater - Controle NWM-instrumentarium in het licht van de Knelpuntenanalyse Zoetwater

Basisprognoses Zoetwater - Controle NWM-instrumentarium in het licht van de Knelpuntenanalyse Zoetwater. Deltares 2016

Download bestand

Causes of short term salinity fluctuations of surface water in Noord-Holland

Relating the salinity of surface water in polders with precipitation, evaporation, soil composition and human interference. Universiteit Utrecht (Hielke van der Ster), HHNK 2018

Download bestand

Zilte Landbouw Texel, een voorbeeld transitieproject

Zilte Landbouw Texel, een voorbeeld transitieproject - Leven met Water, Leven met Zout Water 2006-2010. Vrije Universiteit Amsterdam, Texelse Milieuvriendelijke Natuurprodukten B.V., Imares / Wageningen-UR, HHNK, Biosalien Innovatiecentrum Amsterdam 2010

Download bestand

Gevolgen voor de natuur van de droge jaren 2018 en 2019

Gevolgen voor de natuur van de droge jaren 2018 en 2019; resultaten van een enquête onder deskundigen. Deelrapport van het project: Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland. April 2020

Download bestand

Gevolgen van de droogte van 2018 voor de vegetatie van natuurgebieden op de Hogere Zandgronden van Nederland

Gevolgen van de droogte van 2018 voor de vegetatie van natuurgebieden op de Hogere Zandgronden van Nederland, afgeleid van het Landelijk Meetnet Flora. FWE April 2021

Download bestand

5e ZZK Praktijkkennisuur Verzilting - Presentatie KWR Water

Het Zoet Zout Knooppunt organiseerde op 30 maart een geslaagde 5e Editie van het ZZK webinar 'Praktijkkennisuur Verzilting'. Welke chemische eisen gelden er voor agrarische zoetwaterinfiltraties? Wat is milieutechnisch noodzakelijk en tegelijk ook praktisch en bedrijfseconomisch haalbaar? KWR Water 2022

Download bestand

5e ZZK Praktijkkennisuur Verzilting - Presentatie TU Delft en Acacia Water

Het Zoet Zout Knooppunt organiseerde op 30 maart een geslaagde 5e Editie van het ZZK webinar 'Praktijkkennisuur Verzilting'. Er wordt ingegaan op de verbetering van de waterkwaliteit met ondergrondse wateropslag, met de focus op de verwijdering van bacteriën en gewasbeschermings-middelen. TU Delft en Acacia Water 2022

Download bestand

Zoetwatervoorziening in Nederland

Zoetwatervoorziening in Nederland, aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw. Deltares 2012

Download bestand

Farmers' ability to adapt to drought

Farmers' ability to adapt to drought. P. Leliveld, Rijksuniversiteit Groningen 2020

Download bestand

Evaluatieverslag Natuurlijk Zoet 2019–2021

De doelen zijn inzicht geven in het zoutgehalte van het oppervlaktewater en in de verziltingssituatie en bewustwording creëren bij de deelnemers over de werking van het watersysteem en in de variatie in zoutgehalte van het water door het jaar heen. Gemeente Schouwen-Duiveland, Waterschap Scheldestromen 2021

Download bestand

Samenwerken voor Zoet water Schouwen-Duivenland

Het project (2020-2022) heeft als doel om de grootschalige toepassing van innovaties voor het vergroten van zoetwaterbeschikbaarheid in de ondergrond te versnellen door kennis uit eerdere pilots door te ontwikkelen tot uitvoeringsrijpe methodes, standaarden en technieken. Deltares, Acacia Water en KWR 2021 

Download bestand

Van zorgen naar zekerheid rond zoet en zout

Gebiedsproces KRW Lauwersmeer biedt perspectief aan natuur en landbouw: herstel van de natuurlijke overgang tussen zoet- en zoutwater ter bevordering van vismigratie en permanente zoetwaterbeschikbaarheid ten behoeve van akkerbouw. 2021

Download bestand

Ruimtelijke verkenning - Multifuntionele Achteroever Wieringermeer

Deze ruimtelijke verkenning is uitgevoerd in opdracht van Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Landschap Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Coalitie Blauwe Hart Natuurlijk 2021

Download bestand

Klimaatverandering en ecologie

Eén vraag komt steeds weer bovendrijven: hoe houdbaar is het Europees beleid voor natuurbehoud en natuurherstel voor de Waddenzee? Het rapport geeft daar geen antwoord op, maar wil wel de start zijn van een zoektocht. Waddenacademie en het Omgevingsberaad Waddengebied 2021

Download bestand

Kweken in zoutwater - ondernemers aan het woord!

Marktverkenning vanuit de praktijk: mariene aquacultuur in het Waddengebied. Programma naar een Rijke Waddenzee - 2021

Download bestand

Zoetwatertekort: wat betekent weerbaar zijn in een veranderende wereld?

Het doel van het Deltaprogramma Zoet water is om Nederland weerbaard te maken tegen zoetwatertekort in 2050. Erasmus 2022

Download bestand

Bestuursovereenkomst Waterverdeling regio IJsselmeergebied

In de landelijke verdringingsreeks is een rangorde van vier categorieën opgenomen, om in geval van een watertekort of dreigend watertekort met het oog op de verdeling van het beschikbare water over de maatschappelijke en ecologische behoeften bij het beheer een rangorde aan te brengen. 2022

Download bestand

Programma Zoet op Zout Lauwersmeergebied

Landbouw, kennisinstellingen en overheden willen samen werken aan beperking verzilting. LTO Noord, Agrarische Jongeren Friesland, Acacia Water, The Potato Valley, Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt, SPNA 2021

Download bestand

Voorstudie - Zoet op Zout

Uitwerking toekomstbestendig watersysteem en spaarwatertechnieken in het Lauwersmeergebied. Acacia Water, LTO Noord, Programma naar een Rijke Waddenzee 2018

Download bestand

GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening

Ondergrondse waterberging, Zeeland, zoet-zout grondwater, Kreekrug Infiltratie System, Freshmaker, Drains2Bufter, pilots, economische haalbaarheid, semantische wiki,veldbijeenkomsten. Deltares, KWR Water, WUR, ZLTO, Acacia Water 2018

Download bestand

Bundeling projectdocumenten van Kennisalliantie verziltingskennis bollenteelt

De beschikbaarheid van voldoende water van de juiste kwaliteit op het juiste moment is van cruciaal belang in de agrarische sector. Wageningen University & Research, De Bakelse Stroom, Delphy 2019

Download bestand

Zoet-zout modelinstrumentarium voor de Provincie Zeeland

Dit rapport beschrijft een generiek grondwater modelinstrumentarium dat gebruikt is om een nieuw grondwatermodel te genereren voor de provincie Zeeland. Deltares 2020

Download bestand

Klimaatadaptatie in de open teelten

Inventarisatie van klimaattrends, risico’s en adaptatiemaatregelen voor bedrijven in de open teelten. Wageningen University & Research februari 2020

Download bestand

Kansen, kosten en draagvlak van klimaatmaatregelen in de open teelten

Dit rapport geeft een beschrijving van enkele klimaatmaatregelen op akkerbouwbedrijven, praktische aspecten en kosten van deze maatregelen, het draagvlak hiervoor bij ondernemers en mogelijkheden om dit draagvlak te verbeteren. CLM Onderzoek en Advies juni 2021

Download bestand

Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland

Het verhaal - analyse van droogte 2018 en 2019 en bevindingen. Projectteam Droogte Zandgronden Nederland. Provincie Noord-Brabant 2021

Download bestand

4e ZZK Praktijkkennisuur Verzilting - Presentatie Deltares FRESHEM-NL

Het Zoet Zout Knooppunt organiseerde op 26 januari een geslaagde 4e Editie van het ZZK webinar 'Praktijkkennisuur Verzilting'. Deltares vertelt over de uitvoering 2022-2025 van FRESHEM-NL: 3D-kartering zoutgehalte grondwater & kartering van kleilagen. Deltares 2022

Download bestand

4e ZZK Praktijkkennisuur Verzilting - Presentatie Provincie Zeeland - Wolphaartswater

Het Zoet Zout Knooppunt organiseerde op 26 januari een geslaagde 4e Editie van het ZZK webinar 'Praktijkkennisuur Verzilting'. Provincie Zeeland gaat in op het project Wolphaartswater, de hotspot voor ondergrondse zoetwateropslag. Provincie Zeeland 2022

Download bestand

Urgente gebieden Waterbeschikbaarheid

Urgente gebieden regionaal watersysteem en Hotspots hoofdwatersysteem (Stand van zaken per 1 mei 2019). DP 2020

Download bestand

Verzilting in perspectief

De uitkomst van zeven interviews en vier focusgroepen over klimaatverandering, toenemende verzilting en landbouw in Noord-Nederland. Acacia Water 2010

Download bestand

Sociaal-economisch spoor verzilting Noord-Nederland

Effecten van aan klimaatverandering gerelateerde verzilting op de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven in Noord-Nederland. Acacia Water 2011

Download bestand

Klimaatverandering, toenemende verzilting en landbouw in Noord-Nederland

Dit rapport behandelt het onderzoek dat is gedaan naar de huidige en toekomstige stand van zaken van verzilting in de regio Noord-Nederland. Acacia Water 2011

Download bestand

Advies Zilte Teelten

Naast het veiligstellen van de beschikbaarheid van zoet water is ook het benutten van zilte teelten van belang. Waddenfonds 2015

Download bestand

Zilte kansen Waddenregio

Kansrijke initiatieven zouttolerante teelten, zilte teelten en zilte aquacultuur. Programma naar een Rijke Waddenzee en Acacia Water 2020

Download bestand

Strategieën voor adaptatie aan hoge en versnelde zeespiegelstijging

Deltares heeft deze verkenning uitgevoerd met hulp van verschillende experts van de TU Delft, Vrije Universiteit, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Wageningen Universiteit, en het Planbureau van de Leefomgeving. Deltares 2019

Download bestand

Zouttolerantie van teelten

Zouttolerantere teelten bieden een mogelijkheid om voedsel te blijven produceren in een verziltende omgeving, omdat zij meer zout kunnen verdragen zonder dat dit leidt tot productie- en/of kwaliteitsverlies. STOWA 2016

Download bestand

Klimaatadaptatie leren van binnen- en buitenland

Dit rapport beschrijft hoe de bedrijven van Zeeuwse telers beter bestand kunnen worden tegen de gevolgen van klimaatverandering. Provincie Zeeland en Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontact (ZAJK) april 2021

Download bestand

Zicht op Zilt - rapportage

Het beheergebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier kent een lange geschiedenis van invloed door de zee. De afgelopen decennia is het oppervlaktewater in het gebied steeds zoeter geworden, mede door het actieve doorspoelbeleid. HHNK 2021

Download bestand

Zicht op Zilt in Hollands Noorderkwartier - infographic

Deze infographic geeft weer hoe de indringing van zout vandaag de dag plaatsvindt, en wat de toekomst in petto heeft. HHNK 2021

Download bestand

Stresstest zoetwater - IJsselmeer

Bestuurlijke samenvatting stresstest zoetwater - IJsselmeer. Nieuwe inzichten in zoetwaterknelpunten in het voorzieningsgebied van het IJsselmeer/Markermeer: hoofdboodschappen uit de Stresstest Voorkeurspakket Deltaprogramma Zoetwater Fase II. RWS-WVL / Deltares 2021

Download bestand

3e ZZK Praktijkkennisuur Verzilting - Presentatie HZ University - Ontziltingstechniek

Het Zoet Zout Knooppunt organiseerde op 17 november 2021 een geslaagde 3e Editie van het ZZK webinar 'Praktijkkennisuur Verzilting'. HZ University of Applied Sciences gaat in op de perspectieven van ontziltingstechniek voor de zuivering van irrigatiewater voor toepassing in de open teelt. HZ 2021

Download bestand

3e ZZK Praktijkkennisuur Verzilting - Presentatie Bioclear earth - Bodemmicrobiologie

Het Zoet Zout Knooppunt organiseerde op 17 november 2021 een geslaagde 3e Editie van het ZZK webinar 'Praktijkkennisuur Verzilting'. Bioclear earth neemt jullie mee in de onzichtbare wereld van de bodemmicrobiologie. Bioclear earth 2021

Download bestand

Agenda voor het Waddengebied 2050

Koersen naar een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050. Het hoofddoel is een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. Dec 2020

Download bestand

Kansenkaart natuurlijke Klimaatbuffers

Kansenkaart voor bescherming van koolstofvoorraad en CO2 natuurlijke Klimaatbuffers. De kansenkaart voor koolstofpotenties van natte natuur is een gezamenlijk product van Wageningen Environmental Research, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en LandschappenNL. 2020

Download bestand

Duurzaam watergebruik in de landbouw

GLB-middelen eerder gericht op de bevordering van hoger dan efficiënter watergebruik. Europese Rekenkamer 2021

Download bestand

Nederland later II - thema klimaatadaptatie

Doel van de studie is om de ernst en urgentie van klimaatverandering, de mogelijke aanpassingsmogelijkheden en de effectiviteit, betaalbaarheid en haalbaarheid daarvan op een rij te zetten. Deltares 2021

Download bestand

Future of Sustainable Agriculture in Saline Environments

This book includes more than 30 chapters written by the participants of Saline Futures conference organised in Leeuwarden in 2019 by the Wadden Academy together with the EU Intereg North Sea-partners in the SalFar-project. 2021.

Download bestand

2e ZZK Praktijkkennisuur Verzilting - Presentatie Stichting Zilte Zones

Het Zoet Zout Knooppunt organiseerde op 22 september 2021 een geslaagde 2e Editie van het ZZK webinar 'Praktijkkennisuur Verzilting'. Het project Polder Wassenaar van Stichting Zilte Zones wordt toegelicht via deze presentatie. 2021

Download bestand

2e ZZK Praktijkkennisuur Verzilting - Presentatie Campus Agrarisch Waterbeer

Het Zoet Zout Knooppunt organiseerde op 22 september 2021 een geslaagde 2e Editie van het ZZK webinar 'Praktijkkennisuur Verzilting'. Het project Campus Agrarisch Waterbeheer (CAW) worden toegelicht via een presentatie. CAW 2021

Download bestand

Op Waterbasis

Grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem. Met het veranderend klimaat, de toenemende water- en ruimtevraag en de hogere eisen die we stellen, komen de grenzen van wat nog veilig, rendabel en leefbaar is in zicht. Deltares BoschSlabbers Sweco - 2021

Download bestand

Zoetwatervoorziening in Nederland

Aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw. Trefwoorden: Deltaprogramma, klimaatverandering, watervraag, waterbalans, regionaal waterbeheer, verzilting, waterverdeling - Deltares 2012

Download bestand

Basic Survey Zout and Joint Fact Finding effecten van zout

Naar een gedeeld beeld van het zoetwaterbeheer in laag Nederland. Het landbouwkundig grondgebruik in Nederlandse kustregio's wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting - Alterra rapport - 2010

Download bestand

Te zout wordt het niet gegeten

Het economisch risico van verzilting voor de agrarische sector in Noord-Holland Noord - Greenport Noord-Holland Noord - 2016

Download bestand

Acacia Water Verzilting Noord-Nederland 2012

Verzilting van landbouwgronden in Noord-Nederland in het perspectief van de effecten van klimaatsverandering - Acacia Water - 2012

Download bestand

Grondwateratlas van Fryslân

Het verkrijgen van inzicht in het Friese grondwatersysteem. De studie moet een bouwsteen en toetsingskader vormen voor toekomstig ruimtelijk beleid. Het verkrijgen van inzicht in het Friese grondwatersysteem. De studie moet een bouwsteen en toetsingskader vormen voor toekomstig ruimtelijk beleid - 2019

Download bestand

Rapport Klimaatscan Deltares

Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor grote wateren in Nederland en hoe kan de klimaatrobuustheid daarvan worden vergroot? Deze vraag staat centraal in het rapport Klimaatscan van Deltares - 2019

Download bestand

Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust 2021

In deze overzichtskaart zijn projecten gecategoriseerd naar waterveiligheid, natuur, verzilting landbouw en leefbaarheid en naar de uitvoeringsfase. Jantsje M. van Loon-Steensma - 2021

Download bestand

Verzilting en landbouw in Nederland: Een evaluatie van stakeholder perspectieven

De verzilting (d.w.z. toename van de zoutconcentratie) van zoet oppervlaktewater en grondwater levert aanzienlijke problemen op voor boeren, industrieën, drinkwaterbedrijven en waterbeheerders in kustgebieden over de hele wereld. I.C. Beauchampet - 2019

Download bestand

Salt Farm Foundation - rapport ‘Crop Salt Tolerance’

Uit het onderzoek kwam naar voren dat gewassen als aardappelen, wortels, rode uien, witte kool en broccoli minder gevoelig zijn als deze gewassen op een speciale manier, met behulp van verschillende zoutconcentraties, op de wortels wordt gedruppeld. Arjen de Vos - 2016

Download bestand

Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta een verkenning

Voor u ligt het rapport ‘Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta – een verkenning’.
Ter ondersteuning van de politiek bestuurlijke besluitvorming over de toekomst van het Volkerak -Zoommeer
heeft het nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat de wetenschappelijke kennis en inzichten,
die hiervoor van belang zijn, op een rijtje gezet.

Download bestand

Zoetwater verhelderd: Maatregelen voor zoetwater zelfvoorzienendheid in beeld

De nadruk in dit project ligt op relatief kleinschalige maatregelen voor het opslaan van zoetwater of het aanpassen van de teelt. Toepassing van het onderzoek wordt binnen het thema verder uitgewerkt in drie cases, waaronder de case Zuidwestelijke Delta. Dit rapport is het eerste deel van een serie rapporten waarin de mogelijkheden van zoetwatervoorziening door kleinschalige maatregelen voor de Zuidwestelijke Delta worden samengebracht.

Download bestand

Zelfvoorzienend in zoetwater: zoek de mogelijkheden

De afgelopen jaren zijn tal van (kleinschalige) maatregelen beproefd die waterbeheerders en watergebruikers (met name boeren en tuinders) kunnen treffen om de zoetwater zelfvoorzienendheid te vergroten. STOWA - 2015

Download bestand

Deltaprogramma; Oogst van Klimaatpilots

Er ligt een flink potentieel voor een grotere zelfvoorzienendheid van zoetwater bij gebruikers en op lokaal niveau in de regio’s. Vier jaar na de start van 25 klimaatpilots is dat wel duidelijk.
Een ozonreiniger, een slimme stuw, water opslaan in de ondergrond of zoetwater zoeken met een helikopter zijn voorbeelden van innovaties die inmiddels ook praktische toepassing hebben
gevonden. In dit document wordt er per thema dieper ingegaan op de resultaten van deze pilots.

Download bestand

Stakeholder Perspectives on the Issue of Salinization in Agriculture in the Netherlands

Climatic and anthropogenic stresses create additional pressures on freshwater resources in many areas, thereby increasing competition between the different uses. In the low-lying, coastal regions of the Netherlands, the threat of salinization is already widespread due to historically saline groundwater reservoirs and being largely positioned below sea level. Agriculture in these areas is particularly vulnerable to the threat of salinization, being exposed to brackish seepage, fluctuating weather conditions, and by being one of the last activities to receive freshwater in times of scarcity as determined by national regulation. This research identifies barriers and suggestions to overcome those.

Download bestand

PBL: Grote opgaven in een beperkte ruimte

De ruimtelijke keuzes die het nieuwe kabinet moet maken om de opgaven aan te pakken hebben dan ook grote gevolgen voor de inrichting van Nederland en de toekomstige leefomgeving van Nederlanders. In dit rapport verkennen we welke keuzes er zijn, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn en hoe ze elkaar kunnen beïnvloeden. Ook signaleren we ontwikkelingen in de leefomgeving, het beleid en de samenleving die van grote invloed kunnen zijn op een toekomstbestendig Nederland.

Download bestand

Salinization and agriculture in the Netherlands: benchmarking stakeholder perspectives

The salinization of freshwater resources poses significant problems to agriculture, industry, and drinking water provision in coastal areas all around the world. Climatic and anthropogenic stresses create additional pressures on freshwater resources in these areas, thereby increasing competition between the different uses. Keywords: salinization, climate change, salt-tolerance, mitigation, adaptation, resilience, fresh water. Isa Camara Beauchampet 2019

Download bestand

Onderzoek naar de Agrarische sector in Hollands Kroon

Binnen de context van het agrarisch ondernemen ontstaan voortdurend nieuwe kansen en bedreigingen. Het is belangrijk om anno 2020 te begrijpen voor welke uitdagingen de sector staat en wat de betrokken partijen, inclusief de gemeente, van elkaar mogen verwachten om in gezamenlijkheid te werken aan een toekomstbestendige gezonde agrarische sector in 2029.

Download bestand

Handreiking doelmatiger doorspoelen

Het doorspoelen van watergangen – ten behoeve van verziltingsbestrijding, verdunning van effluent, bestrijding van blauwalgen et cetera – vraagt veel water. De watervraag voor doorspoelen bedraagt zo’n 15% van de totale zoetwatervraag in Nederland (Klijn et al., 2012). De beschikbaarheid van zoet water staat in droge zomers onder druk. Door klimaatverandering, lagere rivierafvoeren en toenemende verzilting zal een afnemende
zoetwaterbeschikbaarheid in de toekomst nog verder het geval zijn.

Download bestand

Handreiking Verzilting

In 2015 is in opdracht van RWS-VWM en onder begeleiding van RWS-WVL de Handreiking Verzilting opgesteld. Dit om te komen tot een uniforme en transparante wijze van omgaan met verziltingsvraagstukken binnen Rijkswaterstaat. Doel van deze update is het verwerken van nieuw opgedane kennis en ervaring. Zo zijn de drie projecten (vergunningaanvraag Verdieping Nieuwe Waterweg, aanleg Nieuwe Zeesluis Terneuzen en aanleg Nieuwe Grote Zeesluis IJmuiden) die voor het opstellen van de handreiking in 2015 als voorbeeld zijn gebruikt, inmiddels in de uitvoeringsfase.

Download bestand

Verziltingsstudie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op verschillende schalen binnen het gebied van HHNK is verzilting onderzocht. Voor het gehele beheersgebied is een analyse gemaakt van de historische verzilting van de afgelopen 1000 jaar en voorspelling naar de toekomst. Op het tweede schaalniveau zijn voor de polders de Schermer en de Wieringermeer de effecten van autonome ontwikkelingen, van droogmakerijen en van verschillende doorspoelregimes onderzocht. Op het derde schaalniveau, de perceelsschaal, is het gedrag van de zoetwaterlens onder de percelen in beeld gebracht.

Download bestand

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.