Naar hoofdinhoud

Rapportages


Stresstest zoetwater - IJsselmeer

Bestuurlijke samenvatting stresstest zoetwater - IJsselmeer. Nieuwe inzichten in zoetwaterknelpunten in het voorzieningsgebied van het IJsselmeer/Markermeer: hoofdboodschappen uit de Stresstest Voorkeurspakket Deltaprogramma Zoetwater Fase II. RWS-WVL / Deltares 2021

Download bestand

3e ZZK Praktijkkennisuur Verzilting - Presentatie HZ University - Ontziltingstechniek

Het Zoet Zout Knooppunt organiseerde op 17 november 2021 een geslaagde 3e Editie van het ZZK webinar 'Praktijkkennisuur Verzilting'. HZ University of Applied Sciences gaat in op de perspectieven van ontziltingstechniek voor de zuivering van irrigatiewater voor toepassing in de open teelt. HZ 2021

Download bestand

3e ZZK Praktijkkennisuur Verzilting - Presentatie Bioclear earth - Bodemmicrobiologie

Het Zoet Zout Knooppunt organiseerde op 17 november 2021 een geslaagde 3e Editie van het ZZK webinar 'Praktijkkennisuur Verzilting'. Bioclear earth neemt jullie mee in de onzichtbare wereld van de bodemmicrobiologie. Bioclear earth 2021

Download bestand

Agenda voor het Waddengebied 2050

Koersen naar een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050. Het hoofddoel is een duurzame bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee als natuurgebied en het behoud van het unieke open landschap. Dec 2020

Download bestand

Kansenkaart natuurlijke Klimaatbuffers

Kansenkaart voor bescherming van koolstofvoorraad en CO2 natuurlijke Klimaatbuffers. De kansenkaart voor koolstofpotenties van natte natuur is een gezamenlijk product van Wageningen Environmental Research, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en LandschappenNL. 2020

Download bestand

Duurzaam watergebruik in de landbouw

GLB-middelen eerder gericht op de bevordering van hoger dan efficiënter watergebruik. Europese Rekenkamer 2021

Download bestand

Nederland later II - thema klimaatadaptatie

Doel van de studie is om de ernst en urgentie van klimaatverandering, de mogelijke aanpassingsmogelijkheden en de effectiviteit, betaalbaarheid en haalbaarheid daarvan op een rij te zetten. Deltares 2021

Download bestand

Future of Sustainable Agriculture in Saline Environments

This book includes more than 30 chapters written by the participants of Saline Futures conference organised in Leeuwarden in 2019 by the Wadden Academy together with the EU Intereg North Sea-partners in the SalFar-project. 2021.

Download bestand

2e ZZK Praktijkkennisuur Verzilting - Presentatie Stichting Zilte Zones

Het Zoet Zout Knooppunt organiseerde op 22 september 2021 een geslaagde 2e Editie van het ZZK webinar 'Praktijkkennisuur Verzilting'. Het project Polder Wassenaar van Stichting Zilte Zones wordt toegelicht via deze presentatie. 2021

Download bestand

2e ZZK Praktijkkennisuur Verzilting - Presentatie Campus Agrarisch Waterbeer

Het Zoet Zout Knooppunt organiseerde op 22 september 2021 een geslaagde 2e Editie van het ZZK webinar 'Praktijkkennisuur Verzilting'. Het project Campus Agrarisch Waterbeheer (CAW) worden toegelicht via een presentatie. CAW 2021

Download bestand

Op Waterbasis

Grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem. Met het veranderend klimaat, de toenemende water- en ruimtevraag en de hogere eisen die we stellen, komen de grenzen van wat nog veilig, rendabel en leefbaar is in zicht. Deltares BoschSlabbers Sweco - 2021

Download bestand

Zoetwatervoorziening in Nederland

Aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw. Trefwoorden: Deltaprogramma, klimaatverandering, watervraag, waterbalans, regionaal waterbeheer, verzilting, waterverdeling - Deltares 2012

Download bestand

Basic Survey Zout and Joint Fact Finding effecten van zout

Naar een gedeeld beeld van het zoetwaterbeheer in laag Nederland. Het landbouwkundig grondgebruik in Nederlandse kustregio's wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting - Alterra rapport - 2010

Download bestand

Te zout wordt het niet gegeten

Het economisch risico van verzilting voor de agrarische sector in Noord-Holland Noord - Greenport Noord-Holland Noord - 2016

Download bestand

Acacia Water Verzilting Noord-Nederland 2012

Verzilting van landbouwgronden in Noord-Nederland in het perspectief van de effecten van klimaatsverandering - Acacia Water - 2012

Download bestand

Grondwateratlas van Fryslân

Het verkrijgen van inzicht in het Friese grondwatersysteem. De studie moet een bouwsteen en toetsingskader vormen voor toekomstig ruimtelijk beleid. Het verkrijgen van inzicht in het Friese grondwatersysteem. De studie moet een bouwsteen en toetsingskader vormen voor toekomstig ruimtelijk beleid - 2019

Download bestand

Rapport Klimaatscan Deltares

Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor grote wateren in Nederland en hoe kan de klimaatrobuustheid daarvan worden vergroot? Deze vraag staat centraal in het rapport Klimaatscan van Deltares - 2019

Download bestand

Overzicht adaptatie-gerelateerde projecten Waddenkust 2021

In deze overzichtskaart zijn projecten gecategoriseerd naar waterveiligheid, natuur, verzilting landbouw en leefbaarheid en naar de uitvoeringsfase. Jantsje M. van Loon-Steensma - 2021

Download bestand

Verzilting en landbouw in Nederland: Een evaluatie van stakeholder perspectieven

De verzilting (d.w.z. toename van de zoutconcentratie) van zoet oppervlaktewater en grondwater levert aanzienlijke problemen op voor boeren, industrieën, drinkwaterbedrijven en waterbeheerders in kustgebieden over de hele wereld. I.C. Beauchampet - 2019

Download bestand

Salt Farm Foundation - rapport ‘Crop Salt Tolerance’

Uit het onderzoek kwam naar voren dat gewassen als aardappelen, wortels, rode uien, witte kool en broccoli minder gevoelig zijn als deze gewassen op een speciale manier, met behulp van verschillende zoutconcentraties, op de wortels wordt gedruppeld. Arjen de Vos - 2016

Download bestand

Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta een verkenning

Voor u ligt het rapport ‘Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta – een verkenning’.
Ter ondersteuning van de politiek bestuurlijke besluitvorming over de toekomst van het Volkerak -Zoommeer
heeft het nationaal onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat de wetenschappelijke kennis en inzichten,
die hiervoor van belang zijn, op een rijtje gezet.

Download bestand

Zoetwater verhelderd: Maatregelen voor zoetwater zelfvoorzienendheid in beeld

De nadruk in dit project ligt op relatief kleinschalige maatregelen voor het opslaan van zoetwater of het aanpassen van de teelt. Toepassing van het onderzoek wordt binnen het thema verder uitgewerkt in drie cases, waaronder de case Zuidwestelijke Delta. Dit rapport is het eerste deel van een serie rapporten waarin de mogelijkheden van zoetwatervoorziening door kleinschalige maatregelen voor de Zuidwestelijke Delta worden samengebracht.

Download bestand

Zelfvoorzienend in zoetwater: zoek de mogelijkheden

De afgelopen jaren zijn tal van (kleinschalige) maatregelen beproefd die waterbeheerders en watergebruikers (met name boeren en tuinders) kunnen treffen om de zoetwater zelfvoorzienendheid te vergroten. STOWA - 2015

Download bestand

Deltaprogramma; Oogst van Klimaatpilots

Er ligt een flink potentieel voor een grotere zelfvoorzienendheid van zoetwater bij gebruikers en op lokaal niveau in de regio’s. Vier jaar na de start van 25 klimaatpilots is dat wel duidelijk.
Een ozonreiniger, een slimme stuw, water opslaan in de ondergrond of zoetwater zoeken met een helikopter zijn voorbeelden van innovaties die inmiddels ook praktische toepassing hebben
gevonden. In dit document wordt er per thema dieper ingegaan op de resultaten van deze pilots.

Download bestand

Stakeholder Perspectives on the Issue of Salinization in Agriculture in the Netherlands

Climatic and anthropogenic stresses create additional pressures on freshwater resources in many areas, thereby increasing competition between the different uses. In the low-lying, coastal regions of the Netherlands, the threat of salinization is already widespread due to historically saline groundwater reservoirs and being largely positioned below sea level. Agriculture in these areas is particularly vulnerable to the threat of salinization, being exposed to brackish seepage, fluctuating weather conditions, and by being one of the last activities to receive freshwater in times of scarcity as determined by national regulation. This research identifies barriers and suggestions to overcome those.

Download bestand

PBL: Grote opgaven in een beperkte ruimte

De ruimtelijke keuzes die het nieuwe kabinet moet maken om de opgaven aan te pakken hebben dan ook grote gevolgen voor de inrichting van Nederland en de toekomstige leefomgeving van Nederlanders. In dit rapport verkennen we welke keuzes er zijn, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn en hoe ze elkaar kunnen beïnvloeden. Ook signaleren we ontwikkelingen in de leefomgeving, het beleid en de samenleving die van grote invloed kunnen zijn op een toekomstbestendig Nederland.

Download bestand

Salinization and agriculture in the Netherlands: benchmarking stakeholder perspectives

The salinization of freshwater resources poses significant problems to agriculture, industry, and drinking water provision in coastal areas all around the world. Climatic and anthropogenic stresses create additional pressures on freshwater resources in these areas, thereby increasing competition between the different uses. Keywords: salinization, climate change, salt-tolerance, mitigation, adaptation, resilience, fresh water. Isa Camara Beauchampet 2019

Download bestand

Onderzoek naar de Agrarische sector in Hollands Kroon

Binnen de context van het agrarisch ondernemen ontstaan voortdurend nieuwe kansen en bedreigingen. Het is belangrijk om anno 2020 te begrijpen voor welke uitdagingen de sector staat en wat de betrokken partijen, inclusief de gemeente, van elkaar mogen verwachten om in gezamenlijkheid te werken aan een toekomstbestendige gezonde agrarische sector in 2029.

Download bestand

Handreiking doelmatiger doorspoelen

Het doorspoelen van watergangen – ten behoeve van verziltingsbestrijding, verdunning van effluent, bestrijding van blauwalgen et cetera – vraagt veel water. De watervraag voor doorspoelen bedraagt zo’n 15% van de totale zoetwatervraag in Nederland (Klijn et al., 2012). De beschikbaarheid van zoet water staat in droge zomers onder druk. Door klimaatverandering, lagere rivierafvoeren en toenemende verzilting zal een afnemende
zoetwaterbeschikbaarheid in de toekomst nog verder het geval zijn.

Download bestand

Handreiking Verzilting

In 2015 is in opdracht van RWS-VWM en onder begeleiding van RWS-WVL de Handreiking Verzilting opgesteld. Dit om te komen tot een uniforme en transparante wijze van omgaan met verziltingsvraagstukken binnen Rijkswaterstaat. Doel van deze update is het verwerken van nieuw opgedane kennis en ervaring. Zo zijn de drie projecten (vergunningaanvraag Verdieping Nieuwe Waterweg, aanleg Nieuwe Zeesluis Terneuzen en aanleg Nieuwe Grote Zeesluis IJmuiden) die voor het opstellen van de handreiking in 2015 als voorbeeld zijn gebruikt, inmiddels in de uitvoeringsfase.

Download bestand

Verziltingsstudie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op verschillende schalen binnen het gebied van HHNK is verzilting onderzocht. Voor het gehele beheersgebied is een analyse gemaakt van de historische verzilting van de afgelopen 1000 jaar en voorspelling naar de toekomst. Op het tweede schaalniveau zijn voor de polders de Schermer en de Wieringermeer de effecten van autonome ontwikkelingen, van droogmakerijen en van verschillende doorspoelregimes onderzocht. Op het derde schaalniveau, de perceelsschaal, is het gedrag van de zoetwaterlens onder de percelen in beeld gebracht.

Download bestand

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.