Naar hoofdinhoud

Rapportages en publicaties

PBL: Grote opgaven in een beperkte ruimte

De ruimtelijke keuzes die het nieuwe kabinet moet maken om de opgaven aan te pakken hebben dan ook grote gevolgen voor de inrichting van Nederland en de toekomstige leefomgeving van Nederlanders. In dit rapport verkennen we welke keuzes er zijn, wat de gevolgen daarvan kunnen zijn en hoe ze elkaar kunnen beïnvloeden. Ook signaleren we ontwikkelingen in de leefomgeving, het beleid en de samenleving die van grote invloed kunnen zijn op een toekomstbestendig Nederland.

Download Bestand

Salinization and agriculture in the Netherlands: benchmarking stakeholder perspectives

The salinization of freshwater resources poses significant problems to agriculture, industry, and drinking water provision in coastal areas all around the world. To research how the agricultural sector can be made more salinization-resilient, semi-structured interviews with experts and stakeholders were conducted to identify what is currently locking-in unsustainable land- and water management practices and what could potentially support a transition to more salinization-resilience.

Download Bestand

Onderzoek naar de Agrarische sector in Hollands Kroon

Binnen de context van het agrarisch ondernemen ontstaan voortdurend nieuwe kansen en bedreigingen. Het is belangrijk om anno 2020 te begrijpen voor welke uitdagingen de sector staat en wat de betrokken partijen, inclusief de gemeente, van elkaar mogen verwachten om in gezamenlijkheid te werken aan een toekomstbestendige gezonde agrarische sector in 2029.

Download Bestand

Handreiking doelmatiger doorspoelen

Het doorspoelen van watergangen – ten behoeve van verziltingsbestrijding, verdunning van effluent, bestrijding van blauwalgen et cetera – vraagt veel water. De watervraag voor doorspoelen bedraagt zo’n 15% van de totale zoetwatervraag in Nederland (Klijn et al., 2012). De beschikbaarheid van zoet water staat in droge zomers onder druk. Door klimaatverandering, lagere rivierafvoeren en toenemende verzilting zal een afnemende
zoetwaterbeschikbaarheid in de toekomst nog verder het geval zijn.

Download Bestand

Handreiking Verzilting

In 2015 is in opdracht van RWS-VWM en onder begeleiding van RWS-WVL de Handreiking Verzilting opgesteld. Dit om te komen tot een uniforme en transparante wijze van omgaan met verziltingsvraagstukken binnen Rijkswaterstaat. Doel van deze update is het verwerken van nieuw opgedane kennis en ervaring. Zo zijn de drie projecten (vergunningaanvraag Verdieping Nieuwe Waterweg, aanleg Nieuwe Zeesluis Terneuzen en aanleg Nieuwe Grote Zeesluis IJmuiden) die voor het opstellen van de handreiking in 2015 als voorbeeld zijn gebruikt, inmiddels in de uitvoeringsfase.

Download Bestand

Verziltingsstudie Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op verschillende schalen binnen het gebied van HHNK is verzilting onderzocht. Voor het gehele beheersgebied is een analyse gemaakt van de historische verzilting van de afgelopen 1000 jaar en voorspelling naar de toekomst. Op het tweede schaalniveau zijn voor de polders de Schermer en de Wieringermeer de effecten van autonome ontwikkelingen, van droogmakerijen en van verschillende doorspoelregimes onderzocht. Op het derde schaalniveau, de perceelsschaal, is het gedrag van de zoetwaterlens onder de percelen in beeld gebracht.

Download Bestand

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.