Naar hoofdinhoud

Studieochtend Modelinstrumentarium ‘Waterkwaliteit

Studieochtend Modelinstrumentarium ‘Waterkwaliteit

Het doel van deze online bijeenkomst is om te kijken of er, naar analogie van het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium voor (met name) waterkwantiteit, draagvlak is om ook op het gebied van waterkwaliteitsmodellering nauwer te gaan samenwerken. Er zijn enkele pilots uitgevoerd op dit gebied. Tijdens deze studieochtend delen we de opgedane ervaringen en kijken we hoe we hier concreet mee aan de slag kunnen.AANMELDEN

  • Deel op social media
Datum24 november 2020
LocatieOnline (teams of zoom)
Tijd09.15-12.45 uur
Tagsecologische sleutelfactoren modellen monitoring watersysteemanalyse

Aanleiding

Modellen zijn een belangrijk hulpmiddel bij (beleids)beslissingen in het waterbeheer. In het dagelijkse werk van de waterschappen zijn modellen niet meer weg te denken, zeker bij het uitvoeren van de kerntaken (veilig en voldoende water). Binnen het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) vinden hydrologen elkaar steeds meer rond de gereedschapskist voor hydrologische modellering. Echter, in het waterkwaliteitswerk (kerntaak: schoon water) is het dagelijks gebruik hiervan nog minder algemeen.

De tijd is rijp om nu ook voor waterkwaliteit met de ontwikkeling van zo´n gereedschapskist aan de slag te gaan. Op verzoek van de Stuurgroep Regionale en Landelijke Modelinstrumentaria[1] organiseren STOWA, RWS en het ministerie van I&W op 24 november 2020 een online studieochtend.

Doel van de studieochtend

Tijdens deze ochtend willen we samen met jullie verkennen welke eerstvolgende stappen nodig zijn om verder te komen in het werken met modellen voor water- en stofstromen. We werken toe naar een gezamenlijk modelinstrumentarium voor waterkwaliteit[2] dat leidt tot consistente uitkomsten waarin de (grond)waterbeheerders van zowel regio als rijk zich herkennen.

Graag delen we daarbij met jullie o.a. de ervaringen die zijn opgedaan met de Nationale Analyse Waterkwaliteit. Wij zijn benieuwd naar jullie inzicht in de benodigde acties rond het instrumentarium die we gezamenlijk kunnen oppakken. We gebruiken daarom een deel van de studieochtend voor een interactieve digitale werksessie waarbij de inzichten en behoeften van alle deelnemers aan bod komen.

Belang van jullie bijdrage

Het belangrijkste onderdeel van deze bijeenkomst is het delen van elkaars kennis, ervaring en behoeften. De Stuurgroep wil graag dat het uiteindelijke instrumentarium goed aansluit op de wensen van de gebruikers, zodat het vooral een waardevol hulpmiddel in het waterbeheer wordt.

Wij stellen het zeer op prijs als je hierbij aanwezig kan zijn en zo bij te dragen aan de ontwikkeling van het instrumentarium. Wanneer je vindt dat iemand in jouw netwerk (binnen de doelgroep overheden/drinkwaterbedrijven) ook bij de studieochtend moet zijn, dan kan je deze uitnodiging doorsturen.  

[1] De Stuurgroep Regionale en Landelijke Modelingstrumentaria is een samenwerkingsverband van het ministerie van LNV, ministerie van I&W (DGWB), PBL, VEWIN, RWS, Staf Deltacommissaris,  provincies, waterschappen, RIVM ,  en STOWA dat als doel heeft om een gezamenlijk modelinstrumentarium voor regio en rijk te ontwikkelen.
[2] Onder een gezamenlijk modelinstrumentarium verstaan we een gereedschapskist die gevuld is met gereedschappen die nodig zijn om (uiteindelijk) de gewenste modelberekeningen te maken, die passen bij de situatie in het waterbeheer. Voor waterkwaliteit kan dat variëren van scenario’s over de optimale waterverdeling bij klimaatverandering tot beleidsscenario’s ten aanzien van de aanpak van verontreinigingen en de invloed van de verschillende actoren daarin. Dat betekent dat het niet de bedoeling is dat er één model MODAK (Model Dat Alles Kan) wordt ontwikkeld, maar een set aan data, en tools te ontwikkelen om modellen voor de gewenste toepassing mee af te leiden.

Doelgroep

Overheden: vertegenwoordigers van waterschappen, provincies, waterwinbedrijven, beleidsmedewerkers en medewerkers van Rijkswaterstaat.

Programma

Twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst staat het programma online.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.