Naar hoofdinhoud

Voortgang ontwerpen lange termijn perspectief bij veranderend landgebruik

Voortgang ontwerpen lange termijn perspectief bij veranderend landgebruik

Het veenweidegebied in het Groene Hart staat voor een grote transitie opgave. Op de lange termijn kan het zo zijn dat ons landgebruik anders moet worden. Het is een integrale opgave waarbij de bodemdaling, CO2-reductie, de zoetwatervraag, de transitie van de landbouw, de energietransitie en verstedelijking toonaangevend zijn.

kaart-parks_groot_web

Bron: H+N+S

Toch wordt deze opgave meestal niet in samenhang opgepakt. Het project Ontwerpen lange termijn perspectief bij veranderend landgebruik doet dit wél: Integraal, interbestuurlijk, op grote schaal, verbeeldend en gericht op de lange termijn. Met als doel het gebied duurzaam te ontwikkelen op een wijze die past bij het landschap en de identiteit van het Groene Hart in zijn stedelijke context.

Bij aanvang van het project heeft de projectgroep de focus gelegd op bodemdaling, CO₂-reductie en de energietransitie. De energietransitie is een grote ruimtelijke opgave die met de regionale energiestrategieën (RESsen) snel realiteit wordt. Onderdeel van het project is een interbestuurlijke aanpak.

Er is gestart met een bestuurlijk gesprek tussen de drie portefeuille houdende gedeputeerden en de voorzitter van het Bestuurlijk Platform Groene Hart. Dit heeft direct geleid tot een aanpassing van het oorspronkelijke projectplan. Allereerst is gewerkt aan het duidelijk krijgen waar we nu staan wat betreft de energietransitie in het Groene Hart en welke ontwikkelingen er tot 2030 in het kader van de RESsen worden voorzien.

In november 2020 brachten de drie Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit, belangrijke partners in het project, een advies uit. Dit advies verkent de eerste mogelijkheden om CO₂ doelstellingen, bodemdaling en stikstofreductie te verbinden met de energietransitie. Ook de locaties waar deze kansen verder onderzocht kunnen worden, zijn op een kaart gezet.

In het laatste kwartaal van 2020 is gestart met een ontwerpend onderzoek voor de lange termijn (2050). Het ontwerpend onderzoek is een methodiek die al eerder interessante kennis heeft opgeleverd in het Groene Hart (uitgevoerd door Sant en Co/Fabrication). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van kennis opgedaan in de Regio Deal, zodat het lange termijn perspectief gestoeld is op de meest recente inzichten over bodemdaling en CO₂-reductie.

Een andere bijkomstigheid is dat het project, als onderdeel van de Regio Deal bodemdaling, al uitgevoerd wordt op de wijze zoals aangegeven in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Daarin staat ook centraal dat de ruimtelijke opgaven in het Groene Hart integraal aangepakt moet worden op weg naar een toekomstbestendige leefomgeving.

Lees externe pagina

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.