Naar hoofdinhoud

ZILTE VITALITEIT WADDENKUST

ZILTE VITALITEIT WADDENKUST

De kuststrook staat steeds meer in de belangstelling, zowel buitendijks als binnendijks. PRW zoekt in dit project naar kansen voor integrale projecten. Die projecten moeten passen binnen de doelen van PRW en mogelijkheden bieden op terreinen als veiligheid, recreatie en toerisme of landbouw. Ook streeft PRW naar verbinding van nieuwe en bestaande projecten rond de waterkering. Op die manier wordt kennisuitwisseling gestimuleerd.

Een van de onderdelen van het project is de monitoring van zoet-zoutovergangen. Vanuit Vijfhuizen werkt PRW aan een verbreding van deze monitoring langs de rest van de Waddenzee. Het is de bedoeling dit monitoringsplan onder te brengen in de samenwerkingsagenda Beheer. Verder wordt gewerkt aan een update van de kansenkaart van PRW uit 2014.

Langs de hele waddenkust aan de vaste wal brengen we gedetailleerd alle fysieke omstandigheden en factoren in beeld. Denk daarbij aan het zoutgehalte van het oppervlakte- en grondwater, klink, grondgebruik, infrastructuur, veiligheid, etc. Door de factoren in hun onderlinge samenhang te bekijken, ontstaan nieuwe inzichten voor kansen rond de randen van het wad. Rondom Termunten/Oterdum worden die kansen op dit moment al verder uitgediept.

PRW probeert de vele ideeën voor verbinding van dijkversterking met andere functies langs de kuststrook tussen Delfzijl en de Punt van Reide samen te brengen. Dit doen we op verzoek van de provincie Groningen en het Groninger Landschap.

Lees meer

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

  • Velden met een * zijn verplicht.